lunes, 30 de marzo de 2009

GRADO NARANJA DE KARATE (SHOTOKAN)

Tiempo:4 meses con el cinturon amarillo.

Posiciones: Fudo dachi , Neko ashi dachi , Reno ji dachi , Tei ji dachi

Paradas: Uchi uke , Soto uke , Morote uke

Ataques: Mawashi zuki , Kage zuki , Shuto uchi , Uraken uchi

Patadas: Ushiro gueri , Ura mawashi gueri , Kakato gueri

Katas: Heian Nidan

No hay comentarios:

Publicar un comentario