lunes, 30 de marzo de 2009

GRADO AMARILLO DE KARATE (SHOTOKAN)

Tiempo:3 meses con el cinturon Blanco

Posiciones: Zenkutsu dachi , Kokutsu dachi , Kiba dachi , Heiko dachi ,
Heisoku dachi,Musubi dachi.

Paradas: Guedan barai , Age uke , Shuto uke.

Ataques: Oi zuki , Gyako zuki ,Tetsui uchi.

Patadas: Mae gueri , Mawashi gueri , Yoko gueri.

Katas: Heian Shodan

No hay comentarios:

Publicar un comentario