lunes, 30 de marzo de 2009

GRADO VERDE DE KARATE (SHOTOKAN)

Tiempo:5 meses con el cinturon Naranja

Posiciones: Sanchin dachi , Hangetsu dachi , Tsuru ashi dachi , Kosha dachi

Paradas: Kake te uke , Enpi uke , Sho osae uke

Ataques: Otoshi zuki, Ushiro zuki , Nukite uchi , Haito uchi , Haisu uchi

Patadas: Mae tobi gueri , Gyako mawashi gueri , Keage y Kekomi

Katas: Heian Sandan

No hay comentarios:

Publicar un comentario