martes, 31 de marzo de 2009

grado amarillo jiu jitsu

GRADO AMARILLO JU JUSU

KIHON - FUNDAMENTOS

REI - SALUDO

RITSUREI SALUDO EN PIE
ZAREI - SALUDO DESDE EL SUELO

SHISEI - POSICIONES

SHIZENTAI
JIGOTAI
SHIKO DACHI
ZENKUTSU DACHI
SEIZA
CHOKU RITSU
SHINTAI - DESPLAZAMIENTOS
TSUGGI ASHI
AYUMI ASHI
TAI SABAKI
KUMI - KATA
UKEMI - CAIDAS
MAE UKEMI
YOKO UKEMI
USHIRO UKEMI
MAE MAWARI UKEMI

ATEMI WAZA - GOLPES

MAE TSUKI
GYAKU TSUKI
OI TSUKI
MAE GERI
OI GERI

UKE WAZA - BLOQUEOS

UCHI UKE
SOTO UKE
GEDAN BARAI
NAGE WAZA - PROYECCIONES
O SOTO OTOSHI
UKI GOSHI
KOSHI GURUMA

KATAME WAZA - CONTROLES

KOTE GAESHI
IKKYO

NE WAZA - SUELO

POSICIONES BASICAS:
KESA - KAMI - YOKO - TATE

BUNKAI - APLICACION

MANO A MANO EN 360 º
DEFENSA EN 360 º CONTRA :
AGARRES - EMPUJONES ESTRANGULACIONES

KATA

TSUKI JITSU NO KATA

No hay comentarios:

Publicar un comentario