lunes, 30 de marzo de 2009

GRADO MARRON DE KARATE (SHOTOKAN)

Tiempo: 7 meses con el C. Azul

Posiciones:
Naifan chi dachi
Migi ashi dachi
Hidari ashi dachi

Paradas:
Sho nagashi uke
Tekubi kake uke
Deai osae uke
Nami gaeshi barai
Teisho uke

Ataques:
Awase zuki
Yama zuki
Teisho uchi
Ippon nukite uchi
Nihon nukite uchi
Hiraken uchi
Ippon ken uchi
Nakadaka ken uchi

Patadas:
Mae hiza gueri
Mawashi hiza gueri
Oi gueri

Katas:
Heian Godan
1 kata superior

No hay comentarios:

Publicar un comentario